Zapisz się do Newslettera

Obowiązek  informacyjny  RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Centrum Medyczne VITA-MEDICA Sp z. o.o. z siedzibą w Sulejówku, 05-070  ul. Kombatantów 85  będąca  Administratorem  (dalej „Administrator”) Państwa danych osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez e-mail: centrum@vita-medica.pl oraz p.lewandowski@vita-medica.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, w których to podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar ochrony zdrowia, a w szczególności:
 2. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 3. ustawy o działalności leczniczej
 4. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W trakcie świadczenia usług medycznych prowadzimy Państwa dokumentację medyczną, w  której odnotowywane są informacje dotyczące przebiegu leczenia i Państwa stanu zdrowia.

 1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy dotyczą:
 2. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych;
 3. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
 4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
 5. marketing usług własnych (marketing bezpośredni)
 6. potwierdzenia bądź odwołania konsultacji lekarskich;
 7. działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu o Państwa potrzeby; optymalizacja procesów obsługi itp.)
 8. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
 9. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu w niej określonym.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń  oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony do końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

Odbiorcy danych

Z  zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora ( np. lekarze będący naszymi pracownikami i współpracownikami), innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (np. dostawcom usług informatycznych itp.)

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych ;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Informacja o przekazywaniu danych poza obszar UE oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej.
 2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Main menu